ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน   1 comment


         โครงการโรงเรียนในฝันได้จัดประชุมตัวแทนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ฯ  ในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมริชมอนต์  นนทบุรี  ในการนี้คระเลขาศูนย์วิทย์ ศึกษานิเทศก์และครู ที่เป็นตัวแทนศูนย์  ได้มาร่วมกัน จัดทำคู่มือการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์  และสร้างหลักสูตรการอบรมครูวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนในฝันเพื่อให้คุณครูวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาฯวิทยาศาสตร์

                1. เป็นแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด

                2. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินงานการพัฒนาครูโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด

                3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานพัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                4. เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนความรู้ใหม่ๆ หลากหลายรูปแบบ เอกสาร สื่อ

                 อุปกรณ์ และ Software เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเผยแพร่ในระดับจังหวัด

แนวบงชี้ถึงความสำเร็จของศูนย์

                1. การพัฒนาโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์  โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ ประเมินความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

                      1.1 อาคารสถานที่ตั้งศูนย์ฯ มีห้อง พร้อมอุปกรณ์ที่สนับสนุนการประชุมปรึกษาหารือ ขนาดประมาณ 1-2 ห้องเรียน
                             สามารถเป็นแหล่งข้อมูล สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีศักยภาพสนับสนุนการสืบค้นผ่านระบบ
ICT มี Internet Intranet
                             การเดินทางไป – มาสะดวก

                      1.2 มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล

                      1.3 มีผลงานนักเรียนในเชิงประจักษ์ ที่สามารถถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ได้  เช่นโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงานสร้างสรรค์ทั้งงานปกติและงาน ICT

                      1.4 ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถสาธิตการเรียน                 การสอนได้

                      1.5 จัดบรรยากาศและกิจกรรมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนผลงาน การร่วมเรียนรู้ เช่น การเสวนาทางวิชาการ เชิญวิทยากรที่มีสามารถเฉพาะสาขา
                              มาให้ความรู้ การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

                2. แนวการดำเนินงานของศูนย์ 

                      2.1 องค์ประกอบที่สำคัญของศูนย์ประกอบด้วย

                                1) สถานที่ สื่ออุปกรณ์ เอกสาร  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูล Computer ประมาณ 5-10 เครื่อง พร้อมให้บริการสืบค้นผ่าน Internet
                                     สื่อประเภท Intranet บรรยากาศที่เอื้อต่อการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกัน

                                2) คณะกรรมการประจำศูนย์  มีแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการประจำศูนย์

                                3) วิทยากรประจำศูนย์  มีทำเนียบวิทยากรแต่ละสาขา

                      2.2 แผนการดำเนินการ ให้แต่ละศูนย์  เสนอกิจกรรมสำคัญทั้งกิจกรรมพัฒนาศูนย์  กิจกรรมสำคัญการพัฒนาครู  และระยะเวลา
                             เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ ในแผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์ฯ สามารถกำหนดระยะเวลาดำเนินการแต่ละกิจกรรมได้
                             ตามความเหมาะสม อาจประกอบด้วย

                                1) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์

                                2) รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นแหล่งข้อมูล เกี่ยวกับทำเนียบครูผู้สอน วิทยากรที่มีความสามารถรวมถึงภูมิปัญญา
                                      ผู้เชี่ยวชาญทั้งในจังหวัดและสถาบันการศึกษาใกล้เคียง ข้อมูลสารสนเทศแสดงผลสำเร็จจากการดำเนินงานของศูนย์
                                      และจากการจัดการเรียนการสอนของครู

                                3) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการดำเนินการต่อไปนี้

                                                – จัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์ฯและปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์

                                                – วางระบบการนิเทศตามการดำเนินงานศูนย์

                                                – พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนาครู

                                                – ติดตามการดำเนินงานของศูนย์

                                4) จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

                                      หลักสูตรบังคับ ได้แก่    

                                                             4.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อ ICT

                                     หลักสูตรเลือก  ได้แก่

                                                             4.2) การพัฒนาทักษะเพื่อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

                                                            4.3)  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                                                                     (ค่ายวิทยาศาสตร์ , กิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ , กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ฯลฯ)

                                                            4.4) เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์(นาโนเทคโนโลยี , พลังงานนิวเคลียร์ , พันธุวิศวกรรม ฯลฯ)

                                                            4.5) ACTIVE TEACHING AND LEARNING APPROACHES IN SCIENCE (ATLAS)

                                                            4.6)   ทักษะปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

                                                            4.7)  การใช้ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

                                                             4.8)  การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

                                                             4.9)  การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วย  ICT 

                                                             4.10)  การสำรวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์

                                                             4.11)  วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

                                                               4.12)  School Tryout

                                                               4.13)  อื่น    ตามความเหมาะสม

                             

                                      การปฎิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรและแนวดำเนินการได้รับความร่วมมือจาก สามสาว จากเมืองกาญฯและเมืองอุดร และชายจากเมืองสิงห์มาช่วยโดยมี ส่วนการเจ้าของ blog เป็นครูประจำชั้นครับ

Advertisements

Posted 13/02/2010 by awongyai in องค์กร

One response to “ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน

Subscribe to comments with RSS.

  1. อยากอบรมบ้างจังสนใจคะ เพราะโรงเรียนก็กำลังทำโรงเรียนในฝัน ประเภทโรงเรียนดีใกล้บ้านนะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: