เยี่ยมชมโรงเรียนในฝัน…เพื่อความยั่งยืน   Leave a comment

เยี่ยมชมโรงเรียนในฝัน...เพื่อความยั่งยืน

หลังจากเกษียณราชการแล้ว แต่ยังหาโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนในฝัน เท่าที่ไปพบมาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันส่วนมากยังคงสภาพให้เห็นและรู้ได้ และถ้าจะเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นที่ไม่เข้าโครงการฯก็จะพบความแตกต่างของนักเรียน…ซึ่งโรงเรียนในฝันนักเรียนจะมีความกล้าที่จะแสดงออกอย่างเห็นได้ชัด

Advertisements

Posted 19/04/2012 by awongyai in Uncategorized

โรงเรียนกับการอนุรักษ์พลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม   Leave a comment

ลดโลกร้อน ปีที่ 4โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ 1 2 และรุ่นที่ 3 จะมีการเน้นเรื่องกายภาพและภูมิทัศนืของโรงเรียนให้ร่มรื่นหน้าอยู่ และปลอดภัย และโรงเรียนก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงบริเวณและตลอดจนตัวอาคารให้ดูดี สอาด และปลอดภัย ซซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาเด็กนักเรียนและโรงเรียนไปสู่กิจกรรมลดโลกร้อน ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากและเป็นผลดีด้วย จากการได้ร่วมงานเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน จึงทำให้เห็นแนวทางการดำเนินงานในเรื่องโลกร้อนในโรงเรียน เพื่อให้เป็นการลดอุณหภูมิโลกด้วยกิจกรรมต่างในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในฝันก็ได้ปฏิบัติอยู่แล้วแต่ก็ควรจะระบุในมาตราฐานของในฝันให้ชัดเจนว่าจะมีเรื่องกิจกรรมลดโลกร้อนด้วย ในแนวคิดนี้ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะต้องเป็นแกนนำ ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในเร็วนี้

กิจกรรมลดโลกร้อน

Posted 13/04/2011 by awongyai in Uncategorized

ความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)   Leave a comment

โรงเรียนในฝันที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการที่ทางโครงการฯ จัดตั้งขึ้น เพื่อให้การตรวจเยี่ยมและรับรองโรงเรียนในฝันเป็นมาตราฐานเดียวกัน เมื่อรับรองโครงการก็จะมอบป้ายให้โรงเรียนติดตั้งไว้เป็นหลักฐาน จากการประเมินหลังจากการผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนในฝันแล้ว ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปติดตามแต่ไปในลักษณะของโครงการอื่นๆ ซึ่งโรงเรียนอาจไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าผมทำงานให้กับโรงเรียนในฝัน ผลพบว่าโรงเรียนในฝันที่ไปพบมากยังคงสภาพที่ดี และสามารถพัฒนาโรงเรียนเข้าไปร่วมโครงการอื่นๆ และคว้ารางวัลมากครองหลายโรงแล้วครับและขอเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนในฝันได้พัฒนาโรงเรียนต่อๆไปครับ

Posted 06/03/2011 by awongyai in Uncategorized

โรงเรียนดีประจำตำบล…ไทยเข้มแข็ง   1 comment

โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งเป็นนโยบายของท่าน รมต.กระทรวงศึกษาธิการ นายชิยวร  บุญเกียรติ ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงเรียนในฝัน มาแล้ว ถึง ๓ รุ่น มีโรงเรียนในโครงการ 2626 โรงเรียน ท่น รมต.ศึกษาจึงได้มอบให้ สนก.ดำเนินการโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่ง ได้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกมาแล้ว จำนวน 182 โรงเรียน และให้ทาง สนก. คัดเลือกโรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล ให้ครบ 7000 พันโรงเรียน ทางสนก.และ ผ่านแผนงานได้ร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล โดยได้เชิญ สพท.และ RovingTeam ในฝันมาร่วมกันคัดเลือกให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะประกาศรายชื่อได้..และทำสัญญาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 นี้ 

ท่าน ผอ.สนก. ดร.อรทัย มูลคำ ได้มาเป็นร่วมในการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนด้วยตัวท่านเอง

This slideshow requires JavaScript.

เกษียณอายุราชการ…โครงการในฝัน   Leave a comment

   ข้าราชการที่มาช่วยราชการโครงการโรงเรียนในฝัน…ได้ครบรอบอายุเกษียณในปีนี้ 2 คนคือ นางสาววิไลลักษณ์  ภู่ภักดีและนายอดุลย์  วงษ์ใหญ่ ศึกษานิเทศก์ จาก ลพบุรีที่ได้มาช่วยราชการโครงการโรงเรียนในฝัน ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนถึงเกษียณอายุก็เป็นเวลาเกือบ 6 ปี  ทางโครงการโดยท่านดร.อรทัย  มูลคำ ผอ..สนก. และท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาเบ็ญจลักษณ์  น้ำฟ้า ได้มาเป็นประธานและร่วมงาน นี้ บรรยายเป็นกันเองและสนุกสนานดังภาพ
 
 
 
 
 

Posted 02/10/2010 by awongyai in Uncategorized

มหกรรมสื่อ ICT สพฐ. 46ICTโรงเรียนในฝัน   Leave a comment

มหกรรสื่อ ICT : 46ICT โรงเรียนในฝัน เป็นกิจกรรมการนำเสนอสื่อที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ใช้กับโรงเรียนในฝัน ซึ่งเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ คือ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนแกนนำ ICT ของโรงเรียนในฝัน วึ่งปัจจุบันนี้มีทั้งสิ้น 46 โรงเรียน  ได้นำสื่อที่เกียวกับ ICT มาจัดแสดงและสาธิตให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจได้ชมและแลกเลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องสื่อ ICT โดยจัดขึ้น 2 วันในวันที่ 17-18 กันยายน 2553 โดยมี ดร.อรทัย มูลคำ ผอ.สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มาร่วมเป้นประธานเปิดงานและร่วมชมสื่อที่นำมาเสนอ และชมกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมการแข่งขันที่ทางวิชาการของโรงเรียนที่มาร่วมงาน
 

       ในงานมหกรรมสื่อครั้งนี้ คณะครูได้เสนอผลงานของตนและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับบุคลกรที่สนในในงานของตนเอง ซึ่งนับว่าได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

Posted 21/09/2010 by awongyai in Organizations

สังเคราะห์นวัตกรรมโรงเรียนในฝัน 4 จุด   Leave a comment

   ร้องไห้  โครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ได้ดำเนินงานโครงการมาแล้วเกือบ 6 ปี  และผลการดำเนินงานก็เป็นไปด้วยดีมาตลอด จนปัจบันนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว เป็นจำนวน 2624 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1  จำนวน 920 โรงเรียน(ขอย้ายโอนออกไป 1 ) โรงเรียนรุ่นที่ 2 จำนวน  685 โรงเรียน และรุ่นที่ 3 จำนวน  849  โรงเรียน
           โครงการฯ จึงมีแนวคิดที่จะให้โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น และน่าเชื่อถือ ได้มีโอกาสนำงานมานำเสนอ  จึงได้มีการจัดงานแสดงผลงานและนำเสนอผลงานของโรงเรียนในฝัน ขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2553 ณ ที่แอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี  และงานที่จะนำเสนอต้องมี่การคัดกรองเป็นอย่างดี จึงได้จัดให้มีการสังเคราะห์นวัตกรรมโรงเรียนในฝันขึ้นมา 4 ภาค  โดยภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม 2553 ที่โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหาร ครู นำผลงานมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรยายกาศของนักวิฃาการ
 
                การนำเสนองานเป็นเพียงการเริ่มต้น ที่ผลงานของ ครู อาจารย์ ของแต่ละโรงเรียน ได้ถูกกลั่นกรองและให้ขอเสนอแนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ฟัง ผู้นำเสนองาน และปรับปรุงงานให้พร้อมในวันนำเสนองานจริงต่อไป